Top

Všeobecné obchodní podmínky

Primahubnuti / Všeobecné obchodní podmínky

Poskytovatel zpracovává v případě vaší poptávky či objednávky služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob (GDPR) v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Uděluji tímto poskytovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souvislosti s poskytnutými službami a pro účel evidence klientů souhlasím se zpracováním údajů jako jsou mé jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození, telefonní číslo a další kontaktní údaje. Pro účel provedení vstupní diagnostiky, vyšetření potravinových intolerancí nebo biochemického vyšetření, vyhotovení stravovacího plánu a souvisejících úkonů dle objednaných služeb je poskytovatel oprávněn zpracovávat údaje o mé fyziologii a zdravotním stavu. Tyto údaje poskytovateli nebo jím pověřené osobě sdělím sám(sama) nebo je poskytovatelem pověřená osoba zjistí vyšetřením. Zároveň také uděluji poskytovateli oprávnění využít mé osobní údaje v anonymizované formě pro statistické účely. Tyto osobní údaje je poskytovatel oprávněn zpracovávat po celou dobu poskytování objednaných služeb a dále dva roky po poskytnutí poslední služby, nejméně však po dobu dvou let od podpisu této objednávky a pouze za výše uvedeným účelem. Jsem si vědom(a) svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a zároveň jsem seznámen(a) s tím, že všechny své osobní údaje poskytuji dobrovolně a poskytovatel je oprávněn zpracovávat moje údaje sám nebo prostřednictvím smluvních partnerů jako je biochemická laboratoř apod. Poskytovatel a další smluvní partneři jsou povinni o mých osobních údajích zachovávat mlčenlivost.

Reklamace, podněty:

Odstoupení od objednávky služeb.
Klient má možnost odstoupit od objednávky služeb bez udání důvodu písemnou formou ve lhůtě 14 dnů. Poté jsou klientovi vyúčtovány služby, které vyčerpal nebo započal čerpat (například biochemie, intolerance, testy) a je zasláno Vyúčtování služeb při ukončení.

Nevyčerpané služby neproplácíme.

Pokud nechcete dodržovat nastavený program, přestalo vás hubnutí bavit nebo hledáte jinou metodu, máte možnost nevyčerpané služby přenechat další osobě ze svého okolí. V tomto případě je potřeba požádat Poskytovatele písemnou formou o přenechání, buď doporučeně poštou nebo e-mailem. Poté jsou klientovi vyúčtovány služby, které vyčerpal nebo započal čerpat a je zasláno Vyúčtování služeb při přenechání.

Změna okolností podle § 1764 a násl. občanského zákoníku.
Pokud klient nemůže služby čerpat, zejména z objektivně zdravotních důvodů, které doloží, má právo požádat o pozastavení programu. V tomto případě je potřeba požádat Poskytovatele písemnou formou, buď doporučeně poštou nebo e-mailem.
Přerušení je zdarma a je možné přerušit maximálně na dobu 6 měsíců.

Připomínky, reklamace a podněty řešte, prosím zavčas, písemnou formou, doporučeně poštou nebo e-mailem. Nikdo není neomylný, komunikace je důležitá pro obě strany, pokud máte pocit, že je něco špatně, sdělte nám to a určitě najdeme společnou cestu jak služby vylepšit nahradit nebo zkvalitnit.

Tyto obchodní podmínky platí do případné úpravy nebo aktualizace.

Věříme, že jsme nastavili velmi vstřícná a přitom do hubnutí motivující pravidla.