Top

GDPR

Primahubnuti / GDPR

Poskytovatel zpracovává v případě vaší poptávky či objednávky služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob (GDPR) v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Uděluji tímto poskytovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souvislosti s poskytnutými službami a pro účel evidence klientů souhlasím se zpracováním údajů jako jsou mé jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození, telefonní číslo a další kontaktní údaje. Pro účel provedení vstupní diagnostiky, vyšetření potravinových intolerancí nebo biochemického vyšetření, vyhotovení stravovacího plánu a souvisejících úkonů dle objednaných služeb je poskytovatel oprávněn zpracovávat údaje o mé fyziologii a zdravotním stavu. Tyto údaje poskytovateli nebo jím pověřené osobě sdělím sám(sama) nebo je poskytovatelem pověřená osoba zjistí vyšetřením. Zároveň také uděluji poskytovateli oprávnění využít mé osobní údaje v anonymizované formě pro statistické účely. Tyto osobní údaje je poskytovatel oprávněn zpracovávat po celou dobu poskytování objednaných služeb a dále dva roky po poskytnutí poslední služby, nejméně však po dobu dvou let od podpisu této objednávky a pouze za výše uvedeným účelem. Jsem si vědom(a) svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a zároveň jsem seznámen(a) s tím, že všechny své osobní údaje poskytuji dobrovolně a poskytovatel je oprávněn zpracovávat moje údaje sám nebo prostřednictvím smluvních partnerů jako je biochemická laboratoř apod. Poskytovatel a další smluvní partneři jsou povinni o mých osobních údajích zachovávat mlčenlivost.